Saturday, 13 February 2016

absurd anxiety: अर्थविरहिन विचार

absurd anxiety: अर्थविरहिन विचार: मी  हरवलेला नाही. सापडलेला तर मुळातच नाही. माझं सत्व तपासून पाहिण्याची संधी मी स्वतःला कधी दिली नाही. स्वतःला स्वतःची भिती वाटू शकते का? वा...

No comments:

Post a Comment